Yhdistyksen säännöt

Säännöt on hyväksytty patentti- ja rekisterihallituksessa 22.1.2015. Yhdistyksen rekno 214.183.

 

JOULUMERKKIKOTILAPSET RY:N SÄÄNNÖT

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Joulumerkkikotilapset ry ja sen kotipaikka on Tampere.

 

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää Joulumerkkikotien historiaan liittyvien tietojen hakua, jakamista ja arkistointia
 • tuoda esille Joulumerkkikotien historiaa
 • toimia Joulumerkkikodeissa olleiden aikuisten yhteistyöelimenä.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • perehtyy Joulumerkkikotien historiaan ja toimintaan
 • käsittelee kokouksissaan Joulumerkkikoteihin liittyviä asioita
 • tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi
 • pitää yllä yhteyksiä sekä toimii yhteistyössä muiden alan toimivien yhteisöjen kanssa
 • etsii Jouluerkkikoteihin liittyvää tietoa ja selvittää tiedon arkistointia
 • harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää tilaisuuksia Joulumerkkikodeissa olleille aikuisille ja muille Joulumerkkikotien historiasta kiinnostuneille
 • tarjoaa vertaistukea Joulumerkkikodeissa olleille aikuisille
 • ylläpitää jäsenrekisteriä

4 §

Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

 

5 §

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Joulumerkkikodeissa hoidettavina olleet aikuiset. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan ottaa myös muita henkilöitä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hallitus, joka tarvittaessa voi päättää jäsenien erottamisesta. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Yhdistykseen voi liittyä myös kannatusjäseneksi. Yhdistyksen kokous voi valita kunniajäseniä.

 

6 §

Toimintaansa varten yhdistys pyrkii saamaan varoja julkisista avustuksista, keräämällä jäsenmaksuja sekä järjestämällä asianomaisen luvan saatuaan juhla- tai koulutustilaisuuksia, arpajaisia ja keräyksiä. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

 

7 §

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä peritään jäsenmaksu, jonka yhdistyksen vuosikokous vahvistaa. Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana. Kannatusjäsenet maksavat jäsenmaksun, mutta heillä ei ole äänioikeutta. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua, mutta heillä on äänioikeus.

 

8 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 • Todetaan kokouksen laillisuus.
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 • Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta.
 • Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
 • Valitaan hallituksen muut jäsenet.
 • Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä.
 • Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.
 • Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus sen katsoo aiheelliseksi tai vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä mainitsemiaan asioita varten kirjallisesti pyytää.

 

10 §

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostitse kullekin jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

 

11 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 3-10 varsinaista jäsentä sekä 0-5 varajäsentä, jotka vuosikokous valitsee.

 

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin ja rahastonhoitajan hallitus voi valita joko keskuudestaan tai ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsenistä on paikalla. Lisäksi kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana Hallitus voi tehdä päätöksiä myös tietoverkossa, puhelinkokouksessa tai sähköpostilla. Hallituksen tulee puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kokoontua vähintään kahdesti yhdistyksen toimintavuoden aikana.


12 §

Yhdistyksen hallitus voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja, jotka ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle.

 

13 §

Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen siihen määräämän muun toimihenkilön kanssa.

 

14 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus annetaan toiminnantarkastajille tarkastettavaksi ja heidän tulee hyvissä ajoin ennen vuosikokousta antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksesta.

 

15 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

 

16 §

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.